Codul de Etică al Inițiativei „Moldova pentru Pace”

septembrie 23, 2022

Considerații preliminare

[Descarcă fișierul în format PDF]

 

Termeni utilizați

Membru/membră Moldova pentru Pace – înseamnă orice angajat/ă, voluntar/ă, consultant/ă care participă în activitățile inițiativei Moldova pentru Pace.

 

Organizație membră Moldova pentru Pace – persoană juridică care face parte din inițiativă, implementînd proiecte în numele inițiativei, angajînd personal în cadrul acesteia, sau în alt mod se implică direct în acțiunile inițiativei.

 

Discriminare – orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criterii precum cel de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, orientare sexuală, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar.

 

Hărţuire – orice comportament nedorit care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, avînd drept scop sau efect lezarea demnităţii unei persoane.

 

Exploatare abuz faţă de persoană pentru a obţine un profit, inclusiv, 

 

 1. a) obligarea de a executa anumite munci sau de a presta servicii prin recurgere la forţă, ameninţări sau prin alte mijloace de constrîngere, contrar prevederilor legale  privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate;
 2. b) ţinerea în sclavie, aplicarea anumitor practici similare sclaviei sau recurgerea la alte procedee pentru privarea de libertate;
 3. c) exploatarea sexuală comercială sau necomercială;
 4. d) obligarea la prelevarea de organe sau ţesuturi ori la prelevarea de alte părţi componente ale corpului uman;
 5. e) folosirea femeii în calitate de mamă-surogat ori în scop de reproducere;
 6. f) abuzarea de drepturile copilului în scop de adopţie ilegală;
 7. g) folosirea în conflicte armate sau în formaţiuni militare ilegale;
 8. h) folosirea în activităţi criminale;
 9. i) obligarea de a practica cerşetoria;
 10. j)  vînzarea către o altă persoană;
 11. k) obligarea de a desfăşura activităţi prin care se încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

 

Introducere:

Moldova pentru Pace (MpP) este o inițiativă civică care ajută refugiatele și refugiații de război din Ucraina ajunse/și pe teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa reunește oameni care recunosc și înțeleg dificultățile cu care se confruntă cei și cele care și-au lăsat în spate casa și oamenii dragi pentru a ajunge în siguranță. Membrii inițiativei împărtășesc grija comună pentru bunăstarea și protecția drepturilor lor. Conștientizăm că activitatea noastră ne poate pune într-o poziție de putere în relație cu refugiații și refugiatele. Ține de obligația noastră să nu abuzăm de această putere. De aceea, am elaborat acest Cod de Etică.

MpP reunește angajați/te, voluntari/e, consultanți/te și este în contact cu parteneri și subcontractori. 

Prezentul Cod de Etică este adresat tuturor acestor categorii de persoane și este expresia valorilor, principiilor și viziunii Moldova pentru Pace.

Prezentul Cod de Etică este un ghid de comportament pentru membrii/membrele inițiativei, astfel ca acestea/știa să ia decizii corecte din punct de vedere etic atît în activitatea lor în cadrul inițiativei, cît și în afara ei. 

Acest Cod exprimă angajamentul pe care ni-l asumăm reciproc în activitatea noastră și este obligatoriu pentru angajații și voluntarii inițiativei, precum și prestatorii de servicii, dacă acest lucru este prevăzut în contract. Semnarea prezentului Cod nu limitează persoana în drepturile sale legale și nici nu o absolvește de alte obligații ale sale. 

Prezentul Cod va fi adus la cunoștință și semnat de toți membrii Moldova pentru Pace, cărora li se va înmîna o copie a acestuia. Semnătura confirmă că persoana a luat cunoștință cu Codul și se angajează să-i respecte prevederile. 

Organizațiile membre Moldova pentru Pace vor semna și respecta prevederile prezentului Cod și îl vor pune în aplicare în propriile organizații. 

Alte instituții și organizații care conlucrează cu Moldova pentru Pace vor fi informate despre prevederile codului și îndemnate să țină cont de acestea în interacțiunea cu inițiativa și în activitățile comune.

Toți membrii și membrele MpP sunt responsabili/e de promovarea și diseminarea Codului. Ei și ele, de asemenea, au un rol în implementarea, monitorizarea și asigurarea respectării sale. 

 

Cod de Etică al Inițiativei „Moldova pentru Pace” (MpP).

În calitate de membru/membră a inițiativei Moldova pentru Pace mă angajez la următoarele:

 

I.Voi respecta drepturile omului 

În activitatea mea voi respecta, proteja și promova drepturile omului, justiția socială și egalitatea în drepturi dintre femei și bărbați.

 

II. Îmi voi recunoaște privilegiile

Voi fi conștient/ă de puterea și privilegiile mele în raport cu refugiatele și refugiații, dată fiind situația lor vulnerabilă, dar și, după caz, față de membrii comunității, colegii, voluntarii și partenerii cu care lucrez.

 

III. Voi fi integru/ă 

Voi da dovadă de integritate, dedicare și onestitate în acțiunile mele. Îmi voi îndeplini sarcinile într-un mod care să evite conflictele de interese, menținând și sporind astfel încrederea publicului în MpP. Voi evita să asist persoane private sau companii în angajamentele lor cu MpP dacă acest lucru ar putea duce la un tratament preferenţial real sau perceput. Nu voi participa niciodată la activități legate de achiziționarea bunurilor sau serviciilor, sau la activități de angajare, dacă aceasta ar duce la un conflict de interese. În calitate de coordonator/oare nu voi solicita favoruri și cadouri de la staff și nu voi accepta astfel de cadouri, cu excepția celor de o valoare simbolică.

 

IV. Voi fi respectuos și politicos

Voi fi respectuos/oasă și politicos/oasă cu toate persoanele cu care interacționez ca reprezentant/ă MpP, inclusiv cu refugiații, reprezentanții partenerilor operaționali și de implementare, ai guvernului și ai donatorilor. 

 

V. Voi fi colegial/ă și profesionist/ă

Voi contribui la crearea unui loc de muncă armonios, bazat pe spiritul de echipă, respect și înțelegere reciprocă. Voi fi la curent cu politicile, obiectivele și activitățile MpP, precum și cu preocupările refugiaților și voi face tot posibilul pentru a sprijini activitatea de protecție și asistență a inițiativei. Voi arăta respect față de toți colegii, indiferent de statut sau poziție și voi permite tuturor colegilor să își facă auzite opiniile și să contribuie cu cunoștințele și experiența lor la eforturile echipei, precum și în procesul de luare a deciziilor. Voi comunica în mod deschis și voi împărtăși informații relevante (sub rezerva confidențialității) cu ceilalți colegi și mă voi strădui să răspund în timp util la solicitări. Voi fi loial/ă și solidar/ă cu colegele și colegii din cadrul MpP. 

Voi încerca să rezolv divergențele și să soluționez problemele atunci cînd acestea apar. Voi contribui la stabilirea unui dialog constructiv, ghidat de principiul respectului reciproc și voi avea o abordare deschisă și pozitivă cu colegii și cu alți parteneri.

 

VI. Voi fi independent/ă și loial/ă

Voi rezista oricărei presiuni politice nejustificate în luarea deciziilor. Nu voi solicita și nici nu voi accepta instrucțiuni privind îndeplinirea atribuțiilor mele din partea guvernului sau a altor autorități naționale. 

Asistența umanitară oferită de MpP nu este asociată vreunui partid politic, nu promovează o religie sau o ideologie politică asociată vreunui partid și reprezintă angajamentul dezinteresat al comunității MpP. 

MpP nu este și nu poate fi instrument al politicii guvernamentale. Nu voi colecta niciodată informație de natură politică, militară sau economică pentru guvern sau alte entități publice și private care pot servi altor interese decît cele strict umanitare. 

Principiul transparenței va ghida activitatea MpP în toate sferele de activitate, atît în modul de luare a deciziilor în interiorul MpP, cît și în relațiile cu donatorii și alți parteneri.

 

VII. Nu voi promite lucruri pe care nu le pot/putem face

Nu voi ridica nejustificat așteptările beneficiarilor, partenerilor sau ale altor părți terțe cu care conlucrez și voi fi sincer în ceea ce privește măsura în care MpP poate sprijini prin serviciile și resursele sale. Voi fi conștient/ă de resursele pe care le am ca angajat sau voluntar/ă sau de care dispune inițiativa MpP (emoționale, materiale, logistice) și nu voi promite lucruri pe care nu le pot/putem face. 

 

VIII. Nu voi discrimina 

Nu voi discrimina în niciun caz – direct sau indirect. Îi voi ajuta pe toți cu aceeași atitudine și depune efort pentru rezolvarea problemelor tuturor, indiferent de rasă, etnie, gen, vîrstă, sex, orientare sexuală, poziție socială, cetățenie, religie sau alt criteriu similar. În luarea deciziilor, în comunicarea cu beneficiarii și cu colegii, ma voi asigura că nu sunt influențat de stereotipuri și prejudecăți. Nu voi folosi limbaj discriminator sau de ură. 

 

IX. Voi încuraja și facilita participarea în luarea deciziilor

Pe cît este posibil, voi asigura participarea refugiatelor/ților în procesele de luare a deciziilor care îi afectează („nimic pentru ei/ele, fără ei/ele”).

 

X. Voi respecta drepturile copiilor

Voi ține cont și voi proteja drepturile copiilor și voi acționa astfel încît să mă asigur că interesul lor superior va fi cel mai important.

 

XI. Voi proteja copiii de expunere publică

 1. Nu voi expune copiii în spațiul public, decît cu acordul părinților sau tutorelui, și doar dacă interesul public este mai presus și istoria nu poate fi prezentată prin alte mijloace. Totodată, voi semnala și interveni dacă alți/alte membri/membre MpP, colaboratori, parteneri sau terți nu vor respecta aceste cerințe. Dacă se ia decizia ca să fie povestită istoria copiilor (fie sub protecția anonimatului, cu elemente de protecție a identității sau cu identitatea expusă), trebuie respectate următoarele cerințe:
 1. Informația despre povestea sau imaginea copilului va fi corectă și adevărată.
 2. Informațiile prezentate vor evita stigmatizarea unui copil. Vor fi evitate orice cuvinte care îl pun în anumite categorii sau descrieri care îl pun într-o lumină nefavorabilă. 
 3. Intimitatea copiilor va fi protejata. Anonimatul tuturor copiilor participanți va fi protejat. O excepție de la această regulă poate fi făcută dacă copilul participant, cu sprijinul tutorelui său, dorește să împărtășească informații despre el însuși și experiențele sale. Siguranța copilului va fi întotdeauna pusă pe primul loc. Totuși, în acest caz, jurnalistul sau oricare altă persoană se va asigura că această istorie este relevantă interesului public, este în interesul copilului și nu poate fi redată sub nicio altă formă. 
 4. Anonimatul copiilor identificați ca a) victime ale abuzului sau exploatării sexuale; b) autori de abuz fizic sau sexual; c) HIV pozitiv sau care trăiesc cu SIDA, d) acuzat sau condamnat pentru o infracțiune va fi protejată fără excepție.
 5. Pentru a evita riscul potențial de vătămare sau răzbunare, va fi protejat anonimatul copiilor care a) au fost fost sau sunt combatanți; b) sunt solicitanți de azil, sunt refugiați sau persoane strămutate.
 6. La prezentarea materialului colectat – material scris/vizual de sprijin despre copiii participanți – alegerea fundalului vizual sau audio nu va pune în pericol și nu va afecta negativ copilul. De asemenea, alegerea fundalului vizual sau audio nu va denatura sau umbri povestea copilului.

 

XII. Nu voi tolera hărțuirea și abuzul

Nu voi comite și nici tolera nicio formă de hărțuire, intimidare, bullying sau abuz (fizic sau verbal). 

 

XIII. Dacă devin martor/ă a unui abuz, voi acționa

Dacă voi fi martor al unui caz de abuz sau discriminare, în măsura posibilității și dacă acest lucru nu mă periclitează direct, voi interveni pentru a-l opri și a asista persoana abuzată/discriminată. Voi raporta cazul imediat coordonatorului/coordonatoarei și Comisiei de Etică MpP. 

 

XIV. Voi preveni și combate exploatarea de orice fel

Mă angajez să nu abuzez de puterea și influența pe care o am în virtutea poziției mele asupra vieții și bunăstării refugiaților și a altor persoane. Nu voi cere niciodată vreun serviciu sau favoare de la refugiaţii sau alte persoane în schimbul protecţiei sau asistenţei. Nu mă voi angaja niciodată într-o relație de exploatare – sexuală, emoțională, financiară sau de muncă – cu refugiați/refugiate sau alte persoane. Mă voi comporta responsabil dacă voi angaja sau implica în alt fel refugiații în activități de serviciu sau private. Voi informa coordonatorul/oarea și Comisia de Etică despre natura și condițiile acestor raporturi de muncă.

 

XV. Voi sprijini și proteja colegii, voi respecta confidențialitatea. 

Voi oferi sprijin și, acolo unde este rezonabil, voi contribui la păstrarea siguranței, sănătății și bunăstării colegilor și colegelor mele și voi fi proactiv în ridicarea oricăror preocupări legate de aceasta către management într-o manieră sensibilă și confidențială. Voi respecta confidențialitatea colegilor, personalului, partenerilor și membrilor comunității și nu voi împărtăși informațiile lor confidențiale sau personale fără consimțământul lor.

 

XVI. Voi fi responsabil în comunicarea publică

Ca membru/ă a echipei MpP sunt liber/ă să mă exprim în public pe orice subiect, inclusiv care ține de activitatea MpP. Totuși, mă voi abține din a vorbi în și din numele inițiativei atunci cînd nu sunt împuternicit/ă în acest sens, de către echipă, prin consens, iar subiectul este suficient de important pentru a afecta în vreun fel inițiativei, activităților și beneficiarilor ei.

Totodată, în comunicarea oficială și neoficială nu voi folosi limbaj jignitor, discriminator sau de ură. 

 

Aplicarea prezentului cod

XVII. Încălcarea prevederilor prezentului cod va fi examinată de Comisia de Etică a MpP. 

XVIII. Regulile de constituire, sesizare și procedura de examinare a plîngerilor de către Comisia de Etică vor fi detaliate într-un regulament aprobat de MpP. 

XIX. Încălcarea prezentului cod poate atrage inițierea unei anchete de către comisia de etică și aplicarea sancțiunilor disciplinare, inclusiv concedierea.

 

 

Subsemnatul/a ____________________ accept și declar că, aplicînd aici semnătura mea, confirm că am citit și înțeles Codul de Etică și prevederile acestuia. Înțeleg că orice abatere de la aceste prevederi poate conduce la măsuri disciplinare, pînă la

rezilierea contractului meu de muncă / voluntariat iar, în cazul încălcării Codului Penal, la sesizarea organelor de drept competente.

 

Semnătură

 

[Descarcă fișierul în format PDF]